ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Voorwaarden

Designstar BV behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Uw gebruik van de site na aanpassing van de Voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Designstar BV kan de inhoud van de site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. Sommige toepassingen op de site van Designstar BV bevatten bijzondere gebruiksvoorwaarden. Die bijzondere voorwaarden kunnen bepalen dat zij voor gaan op deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden zijn voor de laatste keer aangepast in juni 2021.

2. Rechten van intellectuele eigendom

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de site berusten bij Designstar BV respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze site.

3. Toegestane gebruik

Het is toegestaan de op de site opgenomen formulieren en tarieven te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Designstar BV het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken.

Framing (van onderdelen) van de site is zonder schriftelijke toestemming van Designstar BV niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Designstar bv daarvan in kennis wordt gesteld.

4. Aansprakelijkheid

De op deze site aangeboden informatie wordt met zorg door Designstar BV samengesteld en onderhouden, maar Designstar BV kan geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is. Designstar BV kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site. Designstar BV is in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de site.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle informatie die u aan ons verstrekt.

Verwijzingen naar sites die niet door Designstar BV worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Designstar BV selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan Designstar BV niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites. Designstar BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen en afbeeldingen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder kennisgeving worden aangebracht.

5. Toepasselijk recht

Designstar BV is een onderneming naar Nederlands recht.

6. Afbeeldingen

Alle afbeeldingen op de website van Designstar BV zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt.

7. Designstar snelle levering etiketten

  • De afleverlocatie bevindt zich in de Benelux.
  • Eventuele kleine wijzigingen op het ontwerp worden binnen een halve dag naar ons terug gekoppeld.
  • Eventuele (onvoorziene) vertraging in het transport valt buiten onze invloedsfeer. Hiervoor is Designstar dus niet verantwoordelijk.
  • Afwijkend ontwerp, groot assortiment en grotere aantallen in overleg met uw accountmanager.

8. My.Designstar.nl

Designstar BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud (tekst en/of beeld) van de producten die door de gebruiker zijn gevuld via my.designstar. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie. Designstar BV kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op my.designstar.

9. Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Designstar BV is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.